EVS in ITALY, social field: Sep 2016-Sep 2017

ORGANISATION: STRANAIDEATORINO

WHERE: TORINO

WHEN: 12 MONTHS from 7-9-16 to 6-9-17

SECTOR OF ACTIVITY: social field with different users as we work with:

*

- children and adult disable people (we manage daily centers doing
artistic, sport, musical, socialisation activities, handmaking
products to be sold, support at study, individual interventions with
children and families, etc);
- children from 0-3 and 4-6 years old (kindergartens, playrooms
socialization activities, creativity workshops, manual and physical
activities, care of babies);
- local community (young people, adult, groups, disable people, adult
with difficulties, etc.) and disable people through social and
community theatre projects;
- (NEW SERVICE) assistance in dormitories to homeless (men) for
practical aspects and giving information useful for needs they may
have; assistance in the streets to homeless ( during the night
supporting them if they need to go to the hospital, to give food and
drinks, covers for winter time); bu tmainly daily activities to a
small group of homeless (gardening, cooking, painting, cleaning, etc)

EVS GROUP PROJECT: we host 8 volunteers coming from different European
and partners countries. They have to share a flat (bedrooms to be
shared by 2/3 girls or 2 boys, divided by sex gender) and common
rooms.
The project offers:
-travel to arrive to Italy and go back at the end of the project € 275 
(reimbursement of the travel tickets for the cost really paid)
-food € 150 per month for breakfast/dinners and week end; lunches usually
are given in the services
-public transport in/out of Turin to join services where to volunteer
(monthly card for buses, tube, trains in Turin)
-pocket money € 115 in Italy per month for personal expenses
- a health insurance coverage for each volunteer
- on-line Italian language course
SELECTION PROCESS: We will contact the candidates to make
skype interviews during April/May. We will choose the 8 future
volunteer within the half of June.

If you guys are interested contact OMIX and we will go through the CV and MOTIVATION LETTER!

***

Convocatoria de selección de voluntarixs do SVE do programa Erasmus + para Italia (Turín)

ÁMBITO SOCIAL: septembro de 2016-septiembro de 2017

 

ORGANIZACIÓN: STRANAIDEA

CANDO: 12 MESES a partir do 07/09/16 a 06/09/17

SECTOR DE ACTIVIDAD: campo social

ONDE: Italia (TORINO)

 

As tarefas de apoio como voluntarios consisten en :

– Nenos e persoas adultas con discapacidade (centros de día co actividades artísticas, deportivas, musicais, actividades de socialización, handmaking productos para ser vendidos, apoio ao estudo, intervencións individuaiss con nenos e  familias, etc.);

– Nenos de 0-3 e 4-6 anos de idade (garderías, salas de xogos, actividades de socialización en talleres de creatividade, actividades manuais e físicas, para o cuidado dos bebés…);

– A comunidad local (mocidade, adultos, grupos, persoas discapacitadas, adultos con dificultades, etc.) e para ás persoas a través de proxectos de teatro social e comunitario;

– Asistencia en residencias para persoas sen fogar (homes) para axuda nos aspectos prácticos e dar información útil para as necesidades que poidan ter; asistencia nas rúas a persoas sen fogar (durante a noite apoialos se teñen que ir ao hospital, para dar alimentos e bebidas, cobertores para o inverno); pero sobre todo nas actividades diarias a un pequeno grupo de persoas sen fogar (xardinería, cociña, pintura, limpeza, etc.)

Proxecto de SVE grupal: Trátase de un proxecto de acollida de 8 voluntarixs procedentes de diferentes países europeos e socios. Xs Voluntarixs teñen que compartir piso (dormitorios para ser compartidos por 2/3 ou 2 chicas/chicos, divididos por sexo e con salas comúns.

 

O proxecto ofrece:

-Cubre os gastos de viaxe para chegar a Italia e voltar na fin do proxecto ata un máximo de 275 € (reembolso dos billetes de viaxe polo custe realmente pagado)

-Manutención de 150 € por mes para o almorzo e ceas e fines de semana; O xantar polo xeral dase nos servicios de comedor do lugar das tarefas a desenvolver.

-Cubre tamén o transporte público de entrada / salida de Turín para unirse aos servzos, onde se levará a cabo a acción voluntaria (tarxeta mensual para autobús, metro, tren de Turín)

– Cartos de peto – 115 € en Italia por mes para gastos persoais

– Cobertura dun seguro de saúde -un para cada voluntario-

– Curso de italiano -on-line

 

PROCESO DE SELECCIÓN: Porémonos en contacto cxs candidatos para facer entrevistas de Skype durante abril / maio.  A organización Italiana elexirá a 8 voluntarixs.

A selección farase antes do 31 de marzo

Si estades interesadxs contactade coa Omix de Ribadavia no emial omix.ribadavia@gmail.com


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s